Modifikovana 8-ramna DB košnica

Osnovni vid modifikacije kod ove košnice ogleda se u mogućnosti upotrebe ne samo standardnih DB ramova već i druga dva tipa dužine satonoša od 325mm što uz prilagođenu tehniku pčelarenja eliminiše upotrebu matične rešetke a zadržava formu dobijanja viška meda za vrcanje iz devičanskih ramova.

kosnica RankoPlodišni prostor ove košnice čine dva tela: 8-ramni nastavak sa standarnim DB ramovima i polunastavak sa ramovima satonoše od 325mm (ukupno 12) što je približno plodištu 12-ramne DB košnice tj. ukupne zapremine 65l. Dodavanjem trećeg nastavka koji ima funkciju medišta ukupna zapremina se povećava do 110l.

Konfiguracija košnice sa samo jednim telom gde su standardni DB plodišni ramovi, pogodna je za prihvat i razvijanje i prirodnih i veštaki formiranih rojeva, bez potrebe za prepakivanjem ramova u fazi pripreme roja za zimovanje.

Za potrebu pčelara kod proizvodnje rojeva u oba veća nastavka mogu se koristiti standardni DB plodišni ramovi dok u trećem ostaju modifikovani jer oni mogu poslužiti i za formiranje oplodnjaka. Oni uz pomoć dva rama „adaptera“ imaju soluciju prebacivanja u standardne polumedišne nastavke  DB 10 i DB 12  ramnih košnica.

Izgradnju nestandardnih, modifikovanih ramova sprovesti u voćnoj paši uz stimulativnu prihranu ili u fazi cvetanja uljane repice ako je pčelama dostupna.

U slučaju da pčelar ima problema sa unosima medljike telo sa najmanjim ramovima može poslužiti za njeno deponovanje. U slučaju da medljika bude poklopljena za zimovanje ostaje na vrhu ako nije poklopljena nastavak podmetnuti ispod na podnjaču. Kada nastavak sa malim ramovima spuštamo na podnjaču ramove je potrebno razrediti (svesti sa 12na bar 9) da ne prave barijeru u komunikaciji pčela sa okolinom, jer su ukršteni pod 90° i da zbog eventualnog povećanog opadanjau zimskom periodu ne dođe do zagušenja.

Maksimalni kapacitet medišnog nastavka je 30kg (12×2,5).

Optimalni kapacitet zimske zalihe meda pri konfiguraciji košnice: 1 veliki + 1 mali nastavak ( u funkciji „ mednog magacina“ na vrhu)  je oko 22kg a da pri tom  ima dovoljno praznih ćelija na 4 centralna DB plodišna rama za pozicioniranje klubeta.

Ako se želi zimovanje društva u samo jednom nastavku poželjno je malo telo skinuti što kasnije da bi se oformila pravilna struktura zimskih pčela.

Autor  modifikacije:  Ranko  Stamatović

Izrada košnica:  „BELKOM 12“


Posted

in

Tags: